برچسب‌ها کلیوی

برچسب: کلیوی

نارسایی‌ مزمن کلیه در کمین دیابتی‌ها و فشارخونی‌ها

نارسایی‌ مزمن کلیه در کمین دیابتی‌ها و فشارخونی‌ها وقتی کلیه‌ها بتدریج با گذشت زمان کارایی خود را از دست می‌دهند، نارسایی مزمن کلیه اتفاق افتاده...