یک ویدئو کوتاه و شگفت انگیز از مقایسه ژنوم انسان و شامپانزه.

یک ویدئو کوتاه و شگفت انگیز از مقایسه ژنوم انسان و شامپانزه.

Humans and chimpanzees